System Zaufania

W podstawowej jednostce organizacji Przymierza "Patron" istnieją dwie oddzielne instytucje Systemu Zaufania, Bank Zaufania –dla Zarządu Rodu i dla zespołu Modułu.

Istotą tych instytucji jest możliwość ciągłego sprawdzania stopnia poparcia dla pracy wyżej wymienionych struktur.

W okresie przejściowym działalność Banku Zaufania sprowadza się do cyklicznych ankiet, wypełnianych przez wszystkie dziesiątki, a oceniających odpowiednią punktacją pracę Zarządu i Modułu.

Setnicy są odpowiedzialni za złożenie ankiet w tym samym czasie w odpowiednich folderach zabezpieczonych hasłem.

Podliczone przez właściwą komisję ankiety wyrażają rzeczywisty (w danej chwili) stosunek członków Rodu do swojego Zarządu i Modułu.

W wyniku negatywnej oceny (zbyt niskiej punktacji), następuje ostrzeżenie i w końcu wymiana ludzi w Grupach.

W pełni rozwiniętej organizacji proces kontroli zaufania usprawnią rozwiązania techniczne w rodzaju odpowiedniego oprogramowania wizualizującego wyniki wyborów.

Poparcie każdej Dziesiątki zostanie wyświetlone w widoczny sposób.

Ankiety Banku Zaufania służą zbiorowej kontroli podstawowych struktur organizacji.

Jednakże pozostaje rozległa sfera wzajemnych stosunków między członkami Rodu.

Pozytywne, międzyludzkie związki nie wykluczają jednak podejrzenia (w sporadycznych przypadkach) o wrogą działalność.

Ta dziedzina, podległa pracy kontrwywiadu, może stać się obszarem wyjaśniającej penetracji na pisemny wniosek zainteresowanego członka.

Członek Rodu, składający taki wniosek na ręce przewodniczącego, ponosi pełną odpowiedzialność za swój ewentualny błąd w osądzie (aż do usunięcia z grupy włącznie).

Ogólny opis działania rodu – władze.

Władze i ich kompetencje.

Do szczebla władzy potencjalnej i rzeczywistej należą w Rodzie:

- dziesiętnicy (potencjalna),

- setnicy (rzeczywista),

- członkowie Zarządu Rodu (rzeczywista),

- Bank Zaufania i Wola Rodu (źródło władzy).

Władzę dziesiętników określamy jako potencjalną, gdyż ich głównym zadaniem jest przenoszenie informacji, a tradycyjne podejmowanie jednostkowej decyzji ograniczono w tym wypadku do wyborów setnika i (w podobnym procesie) jego odwołania.

Całość kompetencji wszystkich szczebli władzy w Rodzie przedstawia poniższa tabela:

 

 

W celu ułatwienia rozpoznawania tożsamości między członkami w ich służbowych kontaktach, funkcjonariusze kolejnych szczebli władzy mają obowiązek noszenia specjalnych odznak, sygnalizujących ich pochodzenie (Sektor i Obwód) i stanowisko.

Poniżej łączymy wzory:

 

 

Członkiem rzeczywistym Rodu może zostać każda pełnoletnia osoba, która wypełni tzw. ofertę wejściową tj. zarejestruje się na Thunder Access News jako stażysta czyli zwolennik.

Wraz ze zdjęciem jest ona przedstawiana na kolejnych obradach Sektorów.

Dziesiętnicy, w porozumieniu z własnymi Dziesiątkami, zawiadamiają swoje Sektory o przyjęciu danej osoby na okres próbny (6 miesięcy).

Brak odpowiedzi jakiejkolwiek Dziesiątki na powyższą ofertę wyklucza przyjęcie osobnika do rozpatrywanego Rodu.

W przeciwnym wypadku Dziesiątka przyjmująca kandydata, zwanego odtąd zwolennikiem, ponosi za niego pełną odpowiedzialność.

Status zwolennika daje możliwość uczestniczenia w spotkaniach macierzystej Dziesiątki na prawach doradcy.

Po 6 miesiącach może nastąpić, bądź nie (na wniosek Dziesiątki), mianowanie zwolennika na członka rzeczywistego Przymierza „Patron”.

Decyzję przyjmują do wiadomości dziesiętnicy na obradach wszystkich sektorów.

Członek rzeczywisty posiada prawo głosu w głosowaniach swojej Dziesiątki.

Może też przyjmować funkcje w Rodzie (dziesiętnika, setnika i członka Zarządu) oraz pracę w Module.

Jest również współautorem wszystkich pism i opracowań (w szczególności prognoz) macierzystej Dziesiątki.

W celu podjęcia pracy w Module członek rzeczywisty deklaruje swoją chęć pracy w Grupie Informacyjnej i zostaje wpisany na listę oczekujących.

Po wpłaceniu kwoty 10$ przez OS na rzecz TAN członek rzeczywisty rozpoczyna pracę w OI na stanowisku Reportera.

Zarysowany przez nas podział członków Rodu ilustruje rys. nr 7:

Schemat podziału członków Rodu.

 

Uwaga: każda z funkcji ulega odwołaniu przez właściwe ciało wyborcze, w trybie przewidzianym ustawą lub natychmiastowym w wypadku działalności sprzecznej z treścią „Naukowej Akademii Informacyjnej”

O usunięciu członka rzeczywistego z organizacji decyduje (na wniosek macierzystej Dziesiątki) Wola Rodu.

Do niej także należy decyzja wykluczenia całej Dziesiątki (na wniosek przewodniczącego Rodu).

Członek rzeczywisty na własne żądanie może opuścić swoją Dziesiątkę, jednakże jego ponowne przyjęcie (tak do dawnej, jak i nowej Dziesiątki) zaczyna się od oferty i statusu zwolennika.

Podsumowując możemy powiedzieć, że organizacja Rodu zawiera cechy przyszłego systemu społecznego, utrzymującego własną, funkcjonalną zawartość, poprzez wykorzystanie psychicznych współzależności i wzmacnianie na każdym kroku podmiotowości wszystkich uczestników.

 

Ogólny opis działania Rodu

a. Relacja między członkami Rodu

Ponieważ w naszym rozwiązaniu wzajemne oddziaływanie członków Rodu w decydującym stopniu przyczynia się do kształtowania bieżącej polityki informacyjnej organizacji, od niego rozpoczynamy niniejszy rozdział.

Na wstępie wyjaśniamy, że umownie przyjęliśmy dla początkowej fazy skalę ok 400 osób.

Najmniejsza, normalna grupa w Rodzie tworzy DZIESIĄTKĘ.

Z jej wielokrotności wynika zgrupowanie największe – SETKA.

Przyrastanie w czasie Dziesiątek i Setek pozwoli na sformułowanie kilkutysięcznej organizacji, czyli jednostki podstawowej Przymierza Polskiego.

Dziesiątka jest to wspólnota składająca się z minimum 10 osób.

Lecz nie przekraczająca liczby 20.

Przekroczenie tej drugiej granicy daje podstawę do utworzenia (przez podział) następnej dziesiątki.

Należy podkreślić, że tak jak u wszystkich naturalnych wspólnot, proces wzrostu grupy odbywa się na zasadzie swobodnej, międzyludzkiej kooptacji i jest wynikiem odczuwania duchowego pokrewieństwa.

Jego istnienie lub brak mogą poświadczyć tylko zainteresowane osoby.

Każda Dziesiątka wybiera spośród siebie 2 osoby, które od tej pory stanowią jej reprezentację.

Otrzymują one nazwę dziesiętników.

Zaznaczamy, że wszystkie Dziesiątki są równe względem praw i obowiązków.

Gdy liczba Dziesiątek przekroczy 10, tworzy się pion łączności, czyli Sektor Rodu, a zgrupowanie przyjmuje nazwę Setki.

Wraz z Setką zostaje powołany, nadzorujący dziesiętników i reprezentujący ich przed Zarządem setnik.

Rysunek wzorcowy 6 przedstawia cztery Setki, przedzielone czterema Sektorami:A, B, C, D i dziesięcioma Obwodami koncentrycznie ułożonych Dziesiątek.

Przyjęty tu rozkład obiegu onforamacji nosi cechy dwóch systemów:

gwiazdy (skupienie informacji w centrum)

i kraty (rozproszenie informacji w strukturze).

Tak zorganizowana łączność pozwala na wielokrotne sprawdzanie informacji i przyspieszanie jej obiegu we wszystkich możliwych kierunkach, przy jednoczesnym zachowaniu czytelnych adresów nadania i odbioru.

Każda Dziesiątka żyje własnym, wspólnotowym życiem.

Jej poszczególne spotkania odbywają się na ogół w prywatnych mieszkaniach i dotyczą istotnych dla Dziesiątki spraw.

W trakcie tych spotkań można także omawiać jakiś program partnerski np. moja woda życia promujący picie dla zdrowia wody wodorowej.

Można powiedzieć, że wszystkie Dziesiątki to specyficzne, dość zamknięte, towarzyskie grupy.

Na cyklicznych spotkaniach z setnikami – obradach Sektora, dziesiętnicy są jedynymi przedstawicielami poszczególnych Dziesiątek.

Rys. wzorcowy nr 6 pokazuje, że zasada podwójnej reprezentacji pozwala na wymianę informacji w dwóch przyległych Sektorach, z dwoma różnymi setnikami.

W ten sposób uzyskujemy pożądany, informacyjny obiektywizm i wykluczamy zjawiskko fałszerstwa, czy innej manipulacji.

Efekt ścierania się wpływów (praktyczna dwuwładza dla każdej Setki), to wykształcenie trudnej sztuki szukania kompromisu.

Obrady Sektora mają za zadanie:

  • wymianę informacji między każdą Dziesiątką a odpowiednim setnikiem, Zarządem i Modułem (dla obiegu w pionie),

  • przekazywanie setnikom członkowskich składek i konkursowych prognoz,

  • ocenę bieżącej polityki informacyjnej Rodu,

  • przekazywanie decyzji poszczególnych Dziesiątek w sprawie stopnia ich dalszego zaufania dla pracy Zarządu Rodu i Modułu, oraz w kwestiach związanych z sądem, czyli Wolą Rodu,

  • przekazywanie korespondencji między Dziesiątkami w celu przesłania po Obwodach (dla obiegu w poziomie).

Aby obrady Sektorów przebiegały sprawnie, przyjmujemy zasadę, że postulaty, prognozy i decyzje, tak jak pozostała korespondencja, sformułowana są na piśmie.

W toku spotkania następuje wymiana materiałów między uczestnikami i potwierdzenie otrzymania bądź zbycia przekazu.

Najwyższy poziom władzy w Rodzie (poza Wolą Rodu) stanowi Zarząd Rodu.

W jego cyklicznych posiedzeniach uczestniczą (jako łącznicy na prawach doradców) setnicy.

Wszelkie rozstrzygnięcia tego zespoł u są wiążące dla całego Rodu, zaś dla Modułu przyjmują postać zaleceń.

Szczegółowe kompetencje przedstawicieli wszystkich pozimów władzy zostaną omówione w podrozdziale pt. „Władza i ich kompetencje”, tutaj wymienimy jedynie z nazwy stanowiska w Zarządzie Rodu.

Są to:

-przewodniczący,

-inspirator,

-skarbnik,

-kustosz (archiwista).

W zależności od stosowanego systemu wyłaniania władz (patrz podrozdział „System wyborczy”), przedstawiciele Zarządu mogą posiadać, bądź nie, tzw. uczniów – sekretarzy, będących z listy kandydatami na następców.