Wspólnotą naturalną

nazywamy dobrowolne zrzeszenie ludzi, których umacnia i wiąże: pokrewieństwo duchowe, wspólny cel, wspólna hierarchia wartości, świadomość wzajemnej akceptacji i współodpowiedzialność za czyny.

Wspólnota naturalna jest podstawowym czynnikiem kształtującym wyższą uczuciowość człowieka. Jej doskonałą formę znajdujemy we wspólnotach rodzinnych, w postaci uczucia małżeńskiej i rodzicielskiej miłości.

Wszelkie pochodne miłosierdzia i altruizmu znajdują swoje źródł w rodzinnej szkole uczuć.

Wspólnota rodzinna, jako jedyna, zapewnia narodom dziedzictwo genów i języka.

Wszystkie wspólnoty naturalne, a w szczególności rodzinne, to środowiska, bez których osoba ludzka staje się niezrozumiałym abstraktem – człowiekiem znikąd.

Naród

to wielki system złożony z naturalnych wspólnot.

Jego zasadniczą osnową tworzą związki rodzinno-rodowe.

Istota narodu wynika z uniwersalnego prawa życia, a także warunków zawartych w Akcie Stworzenia.

Systemowe ujęcie całej ludzkości jako wypadkowej wszystkich narodów naszego świata nabiera sensu tylko w odniesieniu do pozaziemskich cywilizacji.

W dostępnej nam rzeczywistości mieszanie kultur i narodów przerywa zawartą w nich ciągłość, zastępując ich równoległy rozwój sekwencyjnym (następstwem). Sekwencyjna wersja rozwoju to zapora hamująca proces dojrzewania narodów, oddalająca chwilę, w której narodowa potencjalna świadomość stałaby się faktem, a bezpośrednia trwała łączność z Bogiem, wyznaczałaby formę dalszego istnienia. Byłoby to przejście z etapu wiedzy paradoksalnej (niespodzianek) w etap wiedzy przewidującej (wieszczącej).

Są na świecie instytucje i przymierza, pragnące ten proces zatrzymać, albowiem ze stagnacji czerpią kolosalne zyski.

Z tych zysków najważniejszym, wynikającym z chciwości i ogłupienia przeciętnego człowieka, jest możliwość zwiększania nad tym człowiekiem władzy.

Jednakże łamiący prawo życia zapominają, że pozbawiając innych wolności tracą własną, albowiem prawdziwa władza wyrasta z Boga i z tego porządku, który On w przyrodzie ustanowił.

Idea narodów zjednoczonych

to droga prowadząca do globalizacji ukrytej władzy i jawnego wyzysku.

Jest to model współistnienia (zrodzony z teorii klasycznego liberalizmu Dawida Ricardo) sankcjonujący ekonomię zysku, jako celu samego w sobie.

Jednakże pojęcie takie, jak „zysk”, „efektywność”, „wydajność”, nie osadzone w określonym systemie duchowych wartości, stają się nic nie znaczącymi terminami.

W tym właśnie kulcie abstrakcyjnego zysku tkwi przyczyna głębokiego rozdarcia ludzkiej jaźni i przekleństwo naszej duchowo-materialnej egzystencji.

Prymitywny stosunek do zysku to źródło degradacji pracy.

Wyłącznym jej celem stało się zdobywanie pieniędzy zgodnie z hasłem – pracuję, żeby zarabiać, a zarabiam, żeby pracować.

Można powiedzieć, że wszystkie czynności nie związane z pieniężnym wynagrodzeniem przestały, w naszym rozumieniu, być pracą.

Czas społeczny, sztucznie podzielony na część prywatną i służbową, utrwalił przekonanie, że tylko opłacony wycinek działalności pomnaża narodowy majątek.

Ten typ mentalności, zaszczepiony przez ponadnarodową finansjerę, stworzył koniunkturę dla coraz większej ekspansji kapitału.

Rola finansjery w światowej gospodarce to nie tylko kreowanie i zaspokajanie potrzeb zgodnie z hasłem – dobrze jest coś mieć, a jeszcze lepiej mieć tego coraz więcej, ale przede wszystkim organizowanie narodowych i międzynarodowych, zbrojnych i politycznych spektakli.

Bank Krótkoterminowych Kredytów w Bazylei i inne agendy stojące w jego cieniu to faktyczni animatorzy zdarzeń w obecnym świecie.

Ekonomia jako samodzielna dziedzina wiedzy nie znajduje uzasadnienia wobec doświadczeń narodowych gospodarstw. Złożoność zagadnień, będących przedmiotem jakże uproszczonych rozstrzygnięć, zmusza nas do szukania nowego, syntetycznego ujęcia całego procesu przetwarzania i spożywania materii, ujęcia poszerzonego o duchowe i ekologiczne oblicze człowieka.

Obrońcy starego porządku, pragnąc go utrzymać, wbudowując jego reguły w życie narodów drugiej skrajności – narodów ubóstwa.

Ten zabieg "ekonomicznej transplantacji” spycha narody (trzymane dotychczas pod kloszem kolejnych dyktatur) z ich własnej, trzeciej drogi.

Wprowadź swoją  przedsiębiorczość na Thunder Access News.
 
Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa
Korekta pojęć przez członka Rady Koordynacyjnej.

Jest to wartość wyrastająca z powszechnego prawa stałości. Z prawa stałości wynika zasada istnienia rzeczy w czasie i w przestrzeni.

Można powiedzieć, że siła, z jaką każda rzecz w każdej chwili istnienia przeciwstawia się przemijaniu, zależy od stopnia stałości zawartej w tej rzeczy. Każda rzecz znikając pozostawia w czasoprzestrzeni ślad proporcjonalny do stałości tej rzeczy. To sprawia, że strukturę czasoprzestrzeni tworzą rzeczy i ślady przeszłych rzeczy, czyli trwania i ich skutki.

Idąc, dopełniamy za autorem tych słów, że związek przyczynowo-skutkowy jest tym trwalszy im trwalsza jest struktura czasoprzestrzeni czyli np. diament.

Dzięki tej właściwości każda rzecz utwierdza w zbiorowisku zjawisk swoją tożsamość – stając się cząstką bytu.

W wymiarze ludzkim prawo stałości sprowadza się o utrzymania ludzkiego istnienia

  • przez gromadzenie i przetwarzanie otoczenia w akcie pracy - w formie bogactwa,

  • przez przenoszenie ludzkich cech fizycznych w akcie rodzenia – w formie potomstwa

  • przez przenoszenie przeżycia osobniczego w akcie przekazu słownego bezpośrednio lub na nośnikach

    – w formie zwyczaju - czyż nie jest to doskonały materiał na opis charakteru zjawiska przez Reportera w  formie raportu z obserwowanego przeżycia osobniczego.

Człowiek będący istotą świadomą pragnie zmniejszyć, a nawet zatrzymać przemijalność swoją i innych rzeczy, tworząc zasadę dziedziczenia.

Z tej właśnie zasady wynika pojęcie ojczyzny jako zbioru ojcowizn, czyli:

  • dziedzictwa siedliska,

  • dziedzictwa narzędzi

  • dziedzictwa dzieła stworzonego i zamiaru,

  • dziedzictwa przeżyć

  • oraz dziedzictwa znaku, czyli języka ojczystego.

Wprowadź swoją  przedsiębiorczość na Thunder Access News.
 
Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa
Korekta pojęć przez członka Rady Koordynacyjnej.

Jest to wartość wyrastająca z powszechnego prawa wyłączności.

Z prawa wyłączności wynika zasada wzajemnego uzupełniania się systemów żywych.

Systemy żywe łącząc się i odpychając według swoich właściwości – odnoszą korzyści, zwiększają możliwości lub spełniają warunek przeżycia.

W wymiarze ludzkim prawo wyłączności ogarnia sferę uczuć wywołując określone stany przyciągania, przyjaźni, miłości oraz odpychania, wstrętu, nienawiści.

Prawo wyłączności jest tym, co dzieli i tworzy ogniwa systemów społecznych – wspólnot.

Przez pojęcie – wspólnota, rozumiemy zbiór ludzi, których wzajemne stosunki wyraźnie wyodrębniają z otoczenia i których współżycie i jego rodzaj wynikają ze stopnia pozytywnych uczuć.

Wprowadź swoją  przedsiębiorczość na Thunder Access News.
 
Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa
Korekta pojęć przez członka Rady Koordynacyjnej.

Jest to wartość wyrastająca z powszechnego prawa skupienia.

Z prawa skupienia wynika zasada wiązania energii przez każdy żywy organizm, przeciwstawiająca się jej rozproszeniu.

W wymiarze ludzkim energia psychiczna i fizyczna, jej skupienie, pozwala na stawianie i osiąganie kolejnych celów.

Z ilości i jakości tej energii wynika siła oddziaływania na otoczenie, określana jako stopień władzy.

W swym onto- i filogenetycznym rozwoju człowiek usiłuje poszerzyć zakres władzy nad przedmiotami, nadając im cechę własności, i innymi ludźmi, nadając temu stosunkowi cechę podwładności.

Przez podwładność rozumiemy ograniczenie woli jednostki na rzecz uznanego lub narzuconego przywództwa, dzięki któremu dane zbiorowisko staje się organizacją.

Najwyższą z dotychczas znanych form organizacji jest państwo.

Zostań "Patronem" i wprowadź swoją społeczną organizacje humanitarną na platformę Action Connexion.
 
Wprowadź swoją  przedsiębiorczość na Thunder Access News.
 
Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa
Korekta pojęć przez członka Rady Koordynacyjnej.