OU-Grupa Ustaleń

Grupa ta zajmuje się badaniem Modułu jako całości, a także jego poszczególnych oddziałów, sprawdzając czy ich decyzje nie naruszają zasad formułowanych w kursie NAI - Naukowej Akademii Informacji.

Głównym zadaniem Zespołu OU jest opracowanie dokumentów pozwalających, w sposób legalny - zgodnie z prawodawstwem danego kraju, Modułowi Przymierza "Patron"uzyskać status Agenta WymianyVirtaCoinPlus, w swoim środowisku lokalnym.

Spełnia się tym samym postulat uczestnictwa liberalnej demokracji w społecznej gospodarce rynkowej zgodnej z interesem informacyjnym tej społeczności.

 

Moja grupa polskojęzyczna, która pracuje nad aktualnymi sprawami Stowarzyszenia "Patron"-  w organizacji może kontaktować się ze mną poprzez adres

https://web.telegram.org/#/im?p=@patron

Praca w Module jest płatna i opłacana miesięcznie przez Grupę ustaleń, (OU), która zleca Grupie skarbowej (OS) opłacenie abonamentu w wysokości przysługującej utrzymaniu przez członka statusu Reportera, Starszego Reportera lub Senior Reportera.

 

Relacja, Grupa Ustaleń (OU) – Grupa Skarbowa (OS)

OU otrzymuje w równych odstępach czasowych sprawozdania (dotyczące aktywów i pasywów) od OS.

OU może się również zwrócić do Grupy Gospodarczej z żądaniem przedstawienia aktualnych zysków.

Znając stan kasy OU zatwierdza plany wchodzące do realizacji, określając przy tym proporcje środków rozdzielanych na poszczególne oddziały Grupy Wykonawczej.

Tak więc wzajemny stosunek OU i OS polega na:

  • wysyłaniu cyklicznych bilansów z OS do OU,

  • wysyłaniu zleceń wypłat z OU do OS,

  • okresowej kontroli gospodarki poszczególnych oddziałów.

 

Relacja, Grupa Ustaleń (OU) – Bank Zaufania

 

Instytucja Banku Zaufania służy cyklicznemu (np. co miesiąc) sprawdzaniu stopnia zaufania członków Rodu do aktualnego zespołu pracowników Modułu.

W okresie przejściowym czynnikiem kontrolnym będzie ankieta wypełniana przez członków Rodu, a mająca charakter ogólnej dla całego Modułu punktacji.

Wysokość tej punktacji decyduje o przedłużeniu umowy-zlecenia na następny okres z pracownikami Modułu.

Lista zbiorcza ankiety przesłana za pośrednictwem Banku Zaufania do OU sygnalizuje (w wypadku braku dopuszczalnego, najmniejszego poparcia) konieczność wnikliwej kontroli pracy poszczególnych oddziałów przez OU i szybką (do następnej ankiety) korektę lub zmianę polityki.

Brak poprawy otwiera proces wymiany kadr.Ponowna praca w Module byłych funkcjonariuszy zaczyna się od najniższych stanowisk.

Właściwy system sprawdzania zaufania uproszczą i przyspieszą odpowiednie rozwiązania techniczne, np. tablice prognostyczne i urządzenia mobilne.

 

Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa

Grupa Tworzenia Współzależności
 
Struktura ta spełnia zadania typowe dla tradycyjnego kierownictwa. Stąd więc wychodzą rozkazy typowe dla grup operacyjnych zblokowanych w Grupie Wykonawczej.
Jednakże proces decyzyjny został tu ograniczony do trzech czynności:
- przewidywania rozwoju sytuacji, na podstawie danych z Grupy Informacyjnej (raporty), a także cyklicznej prognozy Rodu.
- opracowania wielowariantowych postulatów, dotyczących możliwości włączenia się Modułu do aktualnej gry politycznej lub innych działań,
- wydawania rozkazów dla grup wykonawczych (OW), zgodnych z przyjętą linią postępowania.
 
 
Cały proces decyzyjny OTW przebiega w uzgodnieniu z Grupą Ustaleń.
 
Relacje, Grupy Ustaleń (OU) - Grupa Tworzenia Współzależności (OTW) - przykład współpracy w procesie decyzyjnym tj. opracowania Programu Pokierowania Klientem (PPK).
 
1. OTW stawia prognozę np. dalszego zmniejszania się ilości ogłoszeń zamieszczanych na TAN, zawierających PPK, na terenie dzielnicy.
W związku z tym OTW sporządza kilka różnych postulatów dla rozwiązania zaistniałej sytuacji (uruchomienie własnej promocji, znalezienie innego promotora, wprowadzenie sprzedaży wiązanej lub zmiany warunków umowy o promocję).
2. Prognoza wraz z postulatami zostaje przesłana do OU.
3. OU bada sprawę na podstawie własnych raportów. Następnie OU wystawia diagnozę - w tym przypadku stwierdzono zbyt wysokie koszty własne promocji.
4. Po wystawieniu diagnozy OU rozpatruje postulaty OTW. Sprawdza je pod różnymi aspektami, takimi jak zgodność z polityką Przymierza "Patron", Naukową Akademią Informacji i możliwościami finansowymi Modułu.
5. OU sporządza wnioski wraz z uzasadnieniem i przesyła je do OTW. W międzyczasie zachodzą relacje między OU a Grupą Skarbową(OS). Ich wynikiem jest wydanie przez OU dyspozycji dla Grupy Skarbowej, dotyczącej przekazania środków na planowaną akcję Grupy Wykonawczej. W naszym przykładzie postanowiono zmienić warunki umowy promocyjnej jednocześnie obniżając koszty własne promocji.
6.OTW tworzy Program Pokierowania Klientem i przekazuje go do OW w formie decyzji. Decyzja jest wykonana przez OW.
 
Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa

Reporter - Doradca Społeczny - Naukowa Akademia Informacyjna

Oddział Informacyjny (OI) jako część grupy integracji społecznej (GIS).

Jest to najbardziej złożona struktura, zajmująca się zbieraniem i wstępnym przetwarzaniem informacji ze świata wewnętrznego.

Wielokanałowy strumień zbieranych informacji (massmedia, grupy opiniotwórcze, wywiady środowiskowe itd.), po wstępnej obróbce (wyłonienie elementów prawdziwych i istotnych), trafia do archiwum, w którym podlega dalszej esencjalizacji.

Tak powstaje informacja użyteczna ujęta w możliwie skondensowane ramy wielostopniowych raportów dla innych grup.

Jedne z nich są rozsyłane wszystkim odbiorcom, inne noszą cechę międzygrupowej korespondencji.

Informowane grupy mogą też, co jest ważne, same zwracać się do OI ze zleceniem rozszerzenia przekazanych wiadomości lub wyszukania innych, szczególnie interesujących daną grupę.

Specjalne wejście OI pozwala członkom Rodu na korzystanie z bogatego zbioru, a także na uzupełnianie jego treści.

Wreszcie OI jest ogniwem Modułu odpowiadającym za łączność z siecią Wiecu Informacyjnego. 

Reporter na podstawie wiedzy zdobytej na NAI powinien opracować Raport na temat swojej konfiguracji charakterologicznej i przekazać go do OTW i OU do dalszego opracowania.

Konfigurator charakterologiczny powinien zawierać umiejętność w której chce się specjalizować Reporter jako Doradca Społeczny.

Lista umiejętności do wyboru znajduje się na portalu RRR do którego dostęp jest bezpłatny i możliwy do rejestracji z banera poniżej.

 

Po przekazaniu Raportu Reporter przechodzi do OTW jako Doradca społeczny dla Reporterów wchodzących do OI. 

Poznanie samego siebie to warunek konieczny i wystarczający aby pracować w GIS.

Korzystając z wniosków opracowanych na podstawie tych raportów, każdy członek "Patron" będzie mógł podjąć właściwą decyzję odnośnie popularyzowania danego charakteru sprzyjającemu środowisku lokalnemu na cyklicznych spotkaniach Dziesiątek w jego miejscu zamieszkania.

 

 

Moja grupa polskojęzyczna, która pracuje nad aktualnymi sprawami Stowarzyszenia "Patron"-  w organizacji może kontaktować się ze mną poprzez adres
 

Praca w Module jest płatna i opłacana miesięcznie przez Grupę ustaleń, (OU), która zleca Grupie skarbowej (OS) opłacenie abonamentu w wysokości przysługującej utrzymaniu przez członka statusu Reportera, Starszego Reportera lub Senior Reportera.

 

Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa

Jednostkę operacyjną SPM - Moduł - tworzą następujące oddziały:

NR1 - Oddział Informacyjny (OI)

NR2 - Oddział Tworzenia Współzależności (OTW)

NR3 - Oddział Ustaleń (OU)

NR4 - Oddział Skarbowy (OS)

NR5 - Oddział Gospodarczy (OG)

NR5 - Oddział Wykonawczy (OW)

Struktura władzy każdego oddziału (z wyjatkiem OW i OI) ma charakter tradycyjny, tz. wynikający z jednoosobowego kierownictwa.
Praca w module jest pracą płatną w systemie odnawianych zleceń dla Reportera, a przyjmowanych od członków Rodu.
Współpraca wszystkich oddziałów odbywa się zgodnie z zasadą równorzędności, a porządek formowania decyzji wyznaczają ścisłe granice kompetencji.
Kontrolę pracy modułu zapewnia tzw.System Zaufania.
W pełni rozwinięty Moduł powinien realizować następujące cele:
  • spełniać zadania dotychczas stawiane przez silną, rządzącą partię, nie tworząc przy tym ujemnych zjawisk.
  • zaspokoić oczekiwania członków organizacji skupionych w Rodzie.
  • zaspokoić oczekiwania członków organizacji w zakresie realizacji profilaktyki zdrowotnej np. na platformie Schumanna.
  • wprowadzić swoją ideę stowarzyszenia humanitarnego na platformę Action Connexion
 
 
Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa